سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا قادری – استادیار دانشگاه پیام نورارومیه
خالد احمدی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی
زهرا تاراسی – کارشناس ارشد برنامهر یزی روستایی

چکیده:

توسعه روستایی فرایندی است همه جانبه موزون و درون زا که درچارچوب آن ظرفیت ها وتواناییهای اجتماعات روستایی برای رفع نیازهای اساسی مادی و معنوی و کنترل موتور برنیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی اکولوژیکی اجتماعی اقتصادی نهادی و سرزمینی رشد و تعالی می یابد با توجه به نقش و جایگاه روستاها درفرایندهای توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی درمقیاس محلی منطقه ای ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده نابرابری فزاینده رشد سریع جمعیت بیکاری مهاجرت حاشیه نشینی شهری و غیره موردتوجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن برتوسعه شهری گردیده است با برقراری تعادل مناسب بین امکانات اقتصادی شهروروستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم درتلاشهایی که برای توسعه ملی صورت میگیردو بهره مندی از مواهب آن گام بزرگی درجهت تحقیق توسعه همه جانبه دربرخواهد داشت.