سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فیض اله رحیمی سرداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک
حمید محمودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
حشمت اله سعدی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسین باریکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازانجایی که مناطق روستایی به عنوان قسمتی ازجهان کنونی بخش عمده ای ازجمعیت و عرصه های طبیعی کشور را به خود اختصاص داده است و نقش اساسی درحیات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد لذا شناخت و تحلیل ویژگیهای برنامهریزی توسعه روستایی درکشور و پرداختن به کلیه ابعاد آن ضرورت تام دارد حفاظت ازمحیط زیست روستایی یک وظیفه ملی است که باید دربرنامه های ملی منطقه ای و محلی توجه ویژه ای بدان شود که مدیریت موادزائدروستایی یکی ازمهمترین اقدامات برای جلوگیری ازخطراتو اسیب های مربوط به محیط زیست است هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فناوری بیوگاز بربهود محیط زیست و درنتیجه توسعه پایدارروستایی بوده است و بیوگاز را به عنوان عاملی مهم دراین راستا معرفی می نماید.