سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مومنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه جغرافیا،نجف آباد،ای
نوشین قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری بطور اعم وگردشگری روستایی بطور اخص یکی از شاخص های عمده ساختاری و کارکردی برنامه های توسعه در بسیاری از کشورهای جهان می باشد و هدف آن همانا کمک به جوامع محلی برای پیشبرد فعالیت ها و اهداف توسعه می باشد و اولویت را به نیازمندی ها وظرفیت های مردم محلی می دهد. سیر و سیاحت موجب غناى درک فرهنگ، تاریخ و رشد اقتصاد ى ی ک منطق ه می شود و ای ن خو د اسبا بمحافظت از محیط زیست و حفظ میراث فرهنگى و تاریخى مى شود چرا که هر اثر تاریخى که به حال خود رها شود از بین م ى رود. این پژوهش براساس هدف کاربردی، براساس ماهیت توصیفی، تحلیلی می باشد و سعی بر آن بوده تا با استفاده از توضیح مدل نظری؛ برنام ه ریز ی تعامل ی ب ارهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی نقش مشارکت مردم در توسعه پایدار گردشگری روس ت ایی مورد بررسی قرار گیرد و در انتها راهکارهایپیشنهادی بیان شود.