مقاله توسعه و کاربرد مدل های عصبی، فازی، الگوریتم ژنتیک و زمین آمار در برآورد توزیع مکانی سطح ایستابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: توسعه و کاربرد مدل های عصبی، فازی، الگوریتم ژنتیک و زمین آمار در برآورد توزیع مکانی سطح ایستابی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح ایستابی
مقاله روش هوشمند عصبی
مقاله زمین آمار
مقاله دشت همدان- بهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ابیانه حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بیات ورکشی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در امر مدیریت پایدار منابع آب تجدیدپذیر در سطح یک آب خوان، تخمین سطح آب زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش از روش های هوشمند عصبی در قالب شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، تابع پایه شعاعی، عصبی فازی و عصبی ژنتیک برای تخمین مقادیر نقطه ای سطح ایستابی در دشت همدان- بهار استفاده شد. به منظور برآورد سطح ایستابی در نقاط بدون اندازه گیری، مقادیر برآورد نقطه ای هر یک از روش های هوشمند عصبی در محیط زمین آمار کریجینگ پهنه بندی شد. در مجموع دقت روش های مورد استفاده بر حسب خطای کم تر مقادیر سطح ایستابی برآوردی به ترتیب به روش های عصبی ژنتیک، پرسپترون چندلایه، تابع پایه شعاعی و عصبی فازی تعلق داشت. به طوری که مجذور میانگین مربعات خطای روش عصبی ژنتیک در برآورد تغییرات مکانی سطح ایستابی برابر ۰٫۴۳۱ متر با ضریب تبیین ۰٫۹۹۶ بود. بیش ترین مقدار خطا به برآوردهای مدل شبکه عصبی فازی با خطای ۱٫۲۷ متر و مدل شبکه تابع پایه شعاعی با خطای ۰٫۸۱ متر تعلق داشت. هم چنین مقایسه تغییرات مکانی سطح ایستابی برآوردی از روش عصبی ژنتیک در محیط زمین آمار کریجینگ با مقادیر مشاهده ای نشان دهنده کاهش پراکنش نقاط و باریک تر بودن محدوده اطمینان ۹۰ درصد بود. از این رو با استفاده از طول و عرض جغرافیایی به عنوان بردار اطلاعات ورودی، می توان به دقت اطلاعات بالا در برآورد تغییرات مکانی و پهنه بندی مقادیر سطح ایستابی اطمینان به دست آورد.