سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه کشاورزی

چکیده:

ایران زادگاه انار بوده و از نظر تنوع، کیفیت، سطح زیر کشت، تولید و صادرات مقام اول دنیا را داراست. همچنین میوهی انار در نزد مسلمانان جنبه تقدس خاصی داشته و بزرگان دینی بر مصرف آن توصیه نمودهاند و در طب سنتی و نیز سفرهی ایرانی از جایگاه ویژهایبرخوردار میباشد. هومر شاعر معروف یونان در کتاب خود (ادیسه) از آن نام بردهاست. معروف است که حضرت سلیمان باغ بزرگیپر از درختهای انار داشته که به آن عشق میورزیدهاست. انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن تا ۶ متر میرسد و در مناطق نیمه گرمسیری میروید. قسمتهای مختلف انار خواص و کاربردهای ویژهای دارد از این رو در آیات ۹۹ و ۱۴۱ سوره ی انعام و آیه ی ۶۸سوره الرحمن و همچنین در کلام معصومین (ع) از آن یاد شدهاست وباپیشرفت علوم وتکنولوژی در کشاوررزی روزبه روز به ارزش غذایی ودرمانی انار واستفاده ازقسم تهای مختلف آن افزوده می گردد