سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مدرس – استاددانشگاه صنعتی شریف
مهدی شفیعی قاسمی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شریف؛

چکیده:

به طور سنتی معمولا مدیران در تحلیل سرمایهگذاری از روشهای کلاسیک مانند ارزش خالص فعلی، استفاده میکنند. در این روشها از مقادیر قطعی و مشخص برای تخمین هزینههای پروژه استفاده میشود. این در حالیست که با استفاده از عدم قطعیتموجود در دنیای واقعی معمولا این فرض چندان صحیح به نظر نمیرسد. یکی از روشهای مناسب برای برخورد با این نوع عدم قطعیت، استفاده از تکنیک اختیار معامله واقعی است که دارای انعطافپذیری بالایی میباشد. این روش با بکارگیری تکنیکهایی امکان استفاده از گزینههایی را پیش روی مدیران قرار میدهد. در روشهای فعلی ارزشگذاری اختیار حقیقی، ارزش اختیارحقیقی تنها به یک عدد منتهی میشود در حالی که با توجه به تاثیر پدیدههای تصادفی مختلف در ارزش پروژه، تعیین یک عدد به عنوان ارزش اختیار حقیقی همه جنبه های آن را بازگو نمیکند. در روش پیشنهادی در این مقاله، محاسبه ارزش اختیار حقیقی به متغیری تصادفی منتهی میشود که علاوه بر میانگین سایر مشخصات نظیر پراکندگی ، توزیع احتمالی و… نیز مشخص میشود.برای پیاده سازی روش ارائه شده سرمایهگذاری بر روی یک محصول شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. این سرمایهگذاری شامل سه مرحله کلی میباشد. در نهایت جزئیات محاسبه قیمت این اختیار معامله مورد بررسی قرار گرفته است