سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی صفارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، پردیس فنی، دانشگاه تهران
رضا غیاثی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در مقاله ی حاضر، تغییر شکل ساحلی در اثر رسوب گذاری در امتداد ساحل با توسعهی مدل عددی بررسی شدهاست. در اثر جریان ساحلی ناشی ازشکست امواج ، رسوبات ریزدانه در امتداد ساحل منتقل میشوند و تهنشینی آنها باعث تغییر شکل پروفیل خط ساحلی میگردد. در مقالهی حاضر، یک مدل عددی بر پایهی معادلهی دیفرانسیل کلی حرکت رسویات برای تخمین تغییرات خط ساحلی، ارائه شدهاست. دادههای بهکار رفته در این مقاله، از اندازه گیریهای انجام شده در ساحل بندر کارابورون در ترکیه استخراج شده است. بررسی نتایج روش عددی و مقای سهی آن با داده های موجود، توانایی این روش برای پیشبینی پروفیل خط ساحلی را نشان میدهد