سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عشرت مهرابی –
عباس مهرابی –

چکیده:

این مقاله به بررسی تحلیل محتوای کتاب بخوانیم در پایه های مختلف دوره ابتدایی از بعد تقویت سرمایه اجتماعی می پردازد. دراین پژوهش، از روش تحلیل محتوا به عنوان یکی از روشهای توصیفی تحقیق در علوم انسانی استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش ،کلّیه کتابهای بخوانیم دوره ابتدایی است که متون درسی آن به عنوان نمونه مورد بررسی قرارگرفته است. ابزارمورد استفاده چک لیست محقق ساخته می باشد. اعتماد عمومی و نهادی، مشارکت رسمی و غیررسمی، هنجار های معامله متقابل به عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی در نظرگرفته شده است. یافته های این پژوهش پس ازکاربرد تکنیک محتوا حاکی از آن است که میزان به کارگیری شاخص های سرمایه اجتماعی تفاوت معنی داری در پایه های مختلف دارد. همچنین شاخص اعتماد نهادی و مشارکت رسمی و هنجارهای متقابل به میزان کمی درکتاب های دروه ی ابتدایی به کاررفته است.