سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین رستمی – دکتری هیدرولوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب
ناصر باباخانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب
سیدفخرالدین ایران نژاد – کارشناس انتقال آب، مرکز آموزش کشاورزی میاندوآب

چکیده:

کیفیت فیزیکی وشیمیایی آب از نظر خاک و نوع گیاهی که باید به عمل آید و مخصوصاً بعضی از تشکیل دهنده های آب که به مقدار جزئی در آب دیده می شوند اهمیت ویژه ای دارد. منطقه مورد مطالعه در استان اردبیل با دارا بودن رودخانه های جاری در آن اهمیت بسزایی در تولید محصولات مختلف کشاورزی دارد. اهمیت کیفیت آب برای کشاورزی از این منظر بسیار مهم می باشد. در این تحقیق با استفاده از آمار چندین ساله سازمان آب استان اردبیل،کیفیت آب از نظر پارامترهای فیزیکو شیمیایی برای شرب و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از شاخص کیفیت آب کانادا استفاده شده است. نتایج نشان داد که در تمامی ایستگاه ها با کیفیت مناسب آب برای کشاورزی و شرب روبرو هستیم. با بررسی نمودار تعادل یونی می توان دریافت که تیپ آب بیشتر ایستگاه های مورد مطالعه از نوع قلیاست تا اسیدی به دلیل اینکه درصد غلظت کلسیم و بی کربنات به طور معنی داری بالاتر از دیگر یونهاست. با بررسی دیاگرام پایپر می توان گفت که تیپ آب بیشتر ایستگاه ها قلیایی خاکی و در ناحیه سختی کربناته قرار داشته همراه با اختلاط متعادل یونهاست. در ادامه با بهره گیری از امکانات سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به پهنه بندی و تهیه نقشه های توزیع مکانی و زمانی پارامترهای کیفی آب گردید. برای این منظور از لایه های حوزه ها و زیر حوزه های آبریز، محل ایستگاه های هیدرومتری، رودخانه های اصلی و فرعی و موقعیت و مرز استان استفاده شد. با استفاده از این نقشه ها و استانداردهای مختلف کیفی آب موجود می توان به راحتی وضعیت آب را از نظر شرب و کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد