سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یاسر پیری کشتیبان – دانشجوی کارشناسی ارشد
بابک عبدالهی مندولکانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
ورهرام رشیدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سیدابوالقاسم محمدی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور توسعه نشانگرهای رتروترنسپوزونی IRAP (Inter-retrotransposon amplified polymorphism) برای مطالعه تنوع ژنتیکی در یونجه، شش جمعیت از اکوتیپ های مختلف یونجه شامل قرهیونجه ارومیه، قره یونجه ملک کندی، همدانی، محلی اصفهان، آذربایجان اردوبار و ترکیه با ۶ آغازگر رتروترنسپوزونی مورد بررسی قرار گرفت کندی، همدانی، محلی اصفهان، آذربایجان اردوبار و ترکیه با ۶ آغازگر رتروترنسپوزونی مورد بررسی قرار گرفت خانواده های رتروترنسپوزونی مورد استفاده شامل سه خانواده رتروترنسپوزونیLTR از آفتابگردان، خانواده های Daniela و Wis2-1A از گندم و خانوادهSukkulaاز جو بود. شش آغازگر مورد استفاده ۴۵ مکان قابل امتیازبندی تولید کردند که ۳۱ مکان در بین جمعیت های مورد استفاده چندشکل بود. ضریب فاصله ژنتیکی نی بین جمعیتها از۰/۱۰۹ بین جمعیتهای قره یونجه ملک کندی و آذربایجان اردوبار) تا ۰/۰۱۷ بین جمعیتهای قرهیونجه ارومیه و همدانی) متغیر بود. تجزیه کلاستر بر اساس ضریب فاصله ژنتیکی نی و روشUPGMA تمایز بالایی بین جمعیت های مورد مطالعه نشان داد.