سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشته عادل مهربان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح الله کریم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسن عباسی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در پژوهش حاضر نانوکامپوزیت سطحی زمینه آلومینیومی با ذرات تقویت کنندهی بین فلزیAl-Ni به صورت درجا برسطح ورق ۶۰۶۱Alایجاد شد. بدین منظور پودر نیکل بر سطح زیرلایهAl6061-T6پاشش داده شد. سپس به منظور اختلاط پوشش و زیرلایه، ورقها با پوشش پیش جایگذار یشده تحت فرآیند اصطکاکی-اغتشاشی قرار گرفتند. در طی این فرآیند، پوشش نیکلی به علت گرما و تغییرفرم پلاستیکی شدید ناشی از فرآیند اصطکاکی-اغتشاشی، شکسته شده و به سرعت با زیرلایه ی آلومینیومی واکنش میدهد و نانوذرات بین فلزیAl-Ni را در زمینهی آلومینیومی بوجود میآورد.در این پژوهش از تفرق اشعهیXبرای تعیین محصولات واکنش استفاده شد. تنها محصول واکنشAl-Niدر طیFSP ترکیب بین فلزیAl3Ni تشخیص داده شد