سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین حاجی آقاعلیزاده – استادیار دانشگاه بوعلی سینا دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی
رویا حسنخانی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به غذای بیشتر، ایجاب میکند که در جهت افزایش تولید با استفاده از تکنولوژی مناسب و مکانیزاسیون صحیح کشاورزی از منابع و نهادههای تولیدی بیش از پیش استفاده شود تا امنیت غذایی فراهم شود. امنیت غذایی به دلیل محدودیت منابع تولید )آب، زمین،انرژی( و رشد جمعیت در معرض خطر میباشد و این نقیصه با مکانیزاسیون کشاورزی در مراحل کاشت،داشت،برداشت و پس از برداشت قابل حل میباشد