سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا کرمی محمدی – استادیاردانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین محمدزاده – کارشناسی ارشدمهندسی زلزله دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرا

چکیده:

ارزیابی آسیب پذیری دونوع ازتجهیزات ایستگاه های برق قدرت ازطریق توسعه منحنی های شکنندگی برای سیستم ی .د. آ. معادل این تجهیزات موردبررسی قرارگرفته است. وبامدل سه بعدی مقایسه شده است. دونوع تجهیزبادو نوع المان اتصال دهنده بررسی می شود.تجهیزات موردبررسی سکسیونروتکیه گاه شینه ۲۳۰KV والمان های اتصال موردبررسی اتصال ای انعطاف پذیر S اتصال (S-FSC) واتصال لغزنده شینه بهبودیافته (BSC) هستند.بادرنظرگرفتن حالات حدی مختلف وبه دست آوردن احتمال تجاوزاز این حالات حدی برای سطوح مختلف شدت زلزله ،منحنی های شکنندگی برای اجزای مختلف تجهیزات به دست آمده است وآسیب پذیری آنهادربرابر زلزله ارزیابی شده است. همچنین بامقایسه نتایج سیستم ی.د.آ . معادل بامدل سه بعدی میزان دقت ایده آل سازی تجهیزات دراین زمینه بررسی شده است.که نشان می دهدسیستم ی .د. آ.معادل میزان احتمال حالات حدی درنظرگرفته شده راکمترازمدل سه بعدی نشان می دهد.