سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدین محمدی – پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
مرتضی طایفی – پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، تهران، ایران
محمد ابراهیمی – پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده:

این مقاله به بررسی مشکلات و پیچیدگیهایی مدلسازی حرکت فاز بازگشت به جو محمولههای راکت کاوش میپردازد. محاسبات لحظهای نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی و همگرایی روشهای حل عددی معادلات پرواز از جمله مواردی است که به خاطر دورانهای زیاد محمولههای کاوشی در فاز بازگشت به جو، از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. توسعه معادلات پرواز در دستگاه مختصات آیروبالستیک و سوئیچ کردن شبیهسازی از دستگاه بدنی به این دستگاه بعد از اتمام فاز رفت، به عنوان یک راه حل پیشنهادی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور ضمن تعریف دستگاه آیروبالستیک برای وسیله بازگشتی و بیان معادلات پرواز در آن، مزایای این دستگاه در مقایسه با دستگاه بدنی جهت حل معادلات و انجام محاسبات آیرودینامیکی ارائه میگردد. در پایان نتایج شبیهسازی پرواز برای یک کاوشگر نمونه ارائه شده است.