مقاله توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: توسعه مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکرامی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی مجد آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر درجهت تقویت مدیریت دانش بر پایه فرهنگ سازمانی کارکنان شاغل در ادارات مناطق آموزش و پرورش شهر تهران انجام شد. تعداد ۶۱ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد ده اداره ازمناطق ۲۱ گانه به صورت چند مرحله ای انتخاب و پرسش نامه های فرهنگ سازمان و مدیریت دانش هر یک با اعتبار a=0.95 روی افراد گروه نمونه اجرا گردید. با استفاده ازمدل t تک گروهی میزان هریک از متغیرهای فرهنگ سازمان (فرهنگ قومی، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ بازار و فرهنگ سلسله مراتبی) در جامعه مورد مطالعه بیش از حد متوسط و بالا و متغیرهای مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیم دانش و انتقال دانش) در حد متوسط ارزیابی گردید. استفاده از مدل فریدمن نشان داد در جامعه مورد مطالعه متغیرهای فرهنگ قومی، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ بازار، و فرهنگ ادهوکراسی به ترتیب رتبه های ۱ تا ۴ و متغیرهای خلق دانش، کاربرد دانش و تسهیم دانش در رتبه های ۱ تا ۳ هستند. اجرای مدل همبستگی بنیادی نشان داد متغیرهای فرهنگ بازار و تجربه خدمتی اثر منفی در مدیریت دانش دارد. به این معنا اگر مدیری نسبتا مسن، بدون تجربه خدمتی، با فرهنگ سلسله مراتبی بسیار بالا باشد، مناسب ترین ترکیب مدیریت دانش، ترکیب خلق دانش بسیار بالا، تسهیم دانش بالا، و کاربرد دانش متوسط است. نتایج حاصل از اجرای مدل هم خوانی مجذورکای نشان داد بین متغیر تحصیلات با متغیرهای فرهنگ قومی، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ سلسله مراتبی، فرهنگ سازمان و مدیریت دانش به مفهوم کلی رابطه وجود دارد، و برای تعیین جهت رابطه از مدل رگرسیون هم زمان استفاده، و نتیجه نشان داد بین متغیر فرهنگ سازمان، فرهنگ قومی، فرهنگ ادهوکراسی، فرهنگ سلسله مراتبی و تحصیلات رابطه معنادار وجود دارد و با توجه به مقدار منفیb این رابطه معکوس است، یعنی با افزایش سطح تحصیلات متغیرهای ذکر شده کاهش می یابد. مدیریت دانش نیز با تحصیلات رابطه دارد. بین مولفه های مدیریت دانش با ویژگی های فردی رابطه مشاهده نگردید.