سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر سیمانی – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دا
جواد وروانی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
رضا جعفری نیا –

چکیده:

روش کلارک یکی از روشهای کاربردی تهیه آبنمود واحد لحظه ای در حوزه های آبخیز می باشد که کارآیی آن به دقت تخمین پارامتر ضریب ذخیره و زمان تمرکز آن بستگی دارد . از اینرو پژوهش حاضر به منظور تعیین میزانکارآیی آبنمود بدست آمده و ارزیابی مدل هیدروگراف واحد لحظه ای کلارک در پیش بینی هیدروگراف رواناب سطحی در آبخیز پل دوآب انجام شده است . برای همین منظور نقشه همزمان تمرکز و هیستوگرام زمان – مساحتآبخیز در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه و سپس هیدروگراف واحد لحظه ای با مدل کلارک برای آبخیز مذکور بدست آمد. بر اساس نتایج این پژوهش مدل کلارک پارامتر زمان تا اوج و دبی اوج را با دقت قابل قبولی برآوردنمود همچنین این مدل در حوضه هایی با وسعت زیاد نتایج بهتری ارائه می دهد