مقاله توسعه مدل های AHP فازی برای ارزیابی تاثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل های AHP فازی برای ارزیابی تاثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآیند تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی
مقاله قابلیت فناوری اطلاعات
مقاله کیفیت داده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروانجم داوود
جناب آقای / سرکار خانم: انواری رستمی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشینی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی روش های مناسب برای تصمیم گیری، یکی از دغدغه های مهم مدیران فناوری اطلاعات در سازمان ها می باشد. آنچه به ضرورت این امر دامن می زند، عدم قطعیت، ابهام و تعدد گزینه های تصمیم گیری در حوزه فناوری اطلاعات است. روش فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) می تواند ابزار خوبی برای کمک به مدیران فناوری اطلاعات در زمینه تصمیم گیری باشد. در این تحقیق بمنظور بررسی کارایی مدل FAHP، دو تصمیم مدیریت فناوری اطلاعات شامل ارزیابی شاخص های قابلیت های تکنولوژی اطلاعات (IT) و ابعاد کیفیت داده ها بررسی و نتایج آن ارائه شده است. در این تحقیق با توجه به بررسی نظرات خبرگان، مولفه ها و شاخص های هر تصمیم بررسی و وزن دهی شده اند. بر اساس نتایج حاصل شده روش AHP فازی قابلیت کاربرد در زمینه تصمیم گیری را دارا بوده و ابزاری مناسب محسوب می شود. هم چنین با توجه به مدل AHP فازی معیارهای منابع انسانی و اصل بودن داده ها به ترتیب مهمترین بعد قابلیت فناوری اطلاعات و مهمترین بعد کیفیت داده ها محسوب می شوند.