سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سلمان شریف آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مهدی قمقامی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی

چکیده:

آبدهی رودخانه به عنوان ورودی بهسیستم از پارامترهای مهم در مدیریت بهره برداری ازمخازن سدها می باشد لذا تخمین صحیح آن از اهمیت چشمگیری برخوردار است دراین راستا تولید و تخمین سری های هیدرولوژیکی آتی نقش مهمی در مطالعات حوضه ای ایفا می کند روشهای پارامتری تولید اطلاعات هیدرولوژیکی به رغم مفید بودن دارای ناراسایی های چندی هستند دراین مطالعه به منظور مقایسه ی کلی بین روشهای پارامتری و ناپارامتری تولید اطلاعات مصنوعی هیدرولوژیکی از بسته نرم افزاری SAMS به جهت پوشش کامل مدلهای پارامتری و مدل توسعه یافته ی K-NN به عنوان یکی از متداول ترین روشهای ناپارامتری در تولید اطلاعاتاستفاده شد. همچنین با توجه به اهداف مطالعه جهت مقایسه ی دو مدل ذکر شده از سری تاریخی داده های مربوط به دو سرشاخه اصلی رودخانه مهاباد کوتر و بیطاس استفاده شد و به طور ۱۰۰س ال آبدهی مصنوعی برای دو ایستگاه تولید شد.