سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن شجاعی فرد – استاد دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد نویدخاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
آرش صدوقی اصل – کارشناس ارشد شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو
روح اله کسرایی – کارشناس ارشد شرکت تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو

چکیده:

امروزه استفاده از نرم افزارها برای شبیه سازی عملکرد موتور های احتراقـی در شرایط کاری مختلف رواج زیادی یافته است، اما انجام محاسبات توسط آنهـا زمان بر بوده و قویترین سخت افزارهـا نیـز قـادر نیـستند در زمـان واقعـی ١ پاسخگوی سیستمهای کنترلی باشند . بنـابراین بـرای توسـعه الگوریتمهـای کنترلی نیاز به مدل ساده ای از موتور بـا دقـت مناسـب مـی باشـد . تـاکنون مدلهای گوناگونی شامل زیر مدل دینامیک سیستم تعویض گاز ٢ ، دینامیـک سوخت آمایی ٣ و دینامیک دورانی ارائه شده اند تا بتوانند رفتار واقعی موتـور را در تمامی محدوده عملکرد پیش بینی نمایند و کمترین حجم محاسبات را داشته باشند . در این مقاله یک مدل مقدار متوسـط توسـعه یافتـه در مـورد موتوری مجهز به مکانیزم زمان بندی متغیر فاز دریچه های تنفس و تخلیه ۴ ( یا میل بادامک ) ارائه شده است . بطوریکه با استفاده از سرعت دورانی موتـور و فشار مطلق مانیفولد هوا و زاویه فاز زمان بندی میل بادامک، مقـدار هـوای تنفسی موتور را با دقت نسبت اً خوبی محاسبه کـرده کـه بـه منظـور کنتـرل دقیق نسبت هوا به سوخت مورد استفاده قرار می گیرد . درضـمن بـه منظـور تحقیق دقت محاسبات از طریق مدل مذکور ، نتایج آن در مورد یـک نمونـه موتور بنزینی پیاده سازی شده کـه مقایـسه نتـایج حاصـل از آن بـا مقـادیر واقعی خطای ناچیزی را نشان می دهد .