سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کاتبی – استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده:

مدل فضای منعطف رهبری یکی از مدلهای پرکاربرد در زمینه ارزیابی سبک رهبری می باشد در برخی انتقادات به نقاط ضعف این مدل مثل فقدان توجه به موقعیت و وجود نتایج مبهم اشاره شده است در این تحقیق سعی می شود به منظور رفع این مشکلات از تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد رهبری مهندسان در صنعت ساخت نیروگاه ها استفاده شود برای این منظور پرسشنامه تعیین سبک رهبری بین مهندسان شرکت توسعه ۲ مینا توزیع و پاسخ های جمع آوری شدند تحلیل پوششی داده ها یک نمره عملکرد رهبری به هر یک از پاسخ دهندگان اختصاص داد و مهندسان با رهبری کارا را مشخص شدند از طریق آنالیز داده ها ارتباط بین عملکرد رهبری مهندسان با تعداد پروژه هایی که فرد تجربه کرده بود دیده شد