سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل،دانشگاه آزاد اسلامی واح
بهنام امینی – دکترای راه و ترابری،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
فرهاد افتخار زاده – دکترای راه و ترابری،پژوهشکده حمل ونقل

چکیده:

تاخیر خودروها در تقاطع های چراغدار به عنوان یکی از معیارهای اصلی در ارزیابی تقاطع ها می باشد. تمام مدل های پیش بینی تاخیر موجود بر اساس ترافیک همگن توسعه داده شده اند وهیچکدام عوامل رفتاری در تقاطع های چراغدار را در نظر نمی گیرند و تاخیر را بر اساس همگن بودن وضعیت ترافیکپیشبینی می کنند. در این مطالعه سعی می شود مدل تاخیر در تقاطع های چراغدار بر اساس برخی از عوامل غیر همگن ساز ترافیکی از قبیل تداخل عابر با جریان، توقف خودرو ها در رویکرد و حجم موتور سوار، توسط شبکه های عصبی توسعه داده شود. نتایج حاصل از مدل ساخته شده بوسیله شبکه های عصبی با نتایج سایر مدل های پیش بینی تاخیر در تقاطع های چراغدار مقایسه و نتایج نشان دهنده عملکرد مناسب مدل شبکه های عصبی در برآورد تاخیر در تقاطع های چراغدار می باشد.