سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی صفایی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا صفوی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
آزاده احمدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور برقراری رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب به چندین ابزار و میزان بسیار زیادی داده نیاز است، با توجه به گستردگی و نو بودن این رویکرد و نبود یک چارچوب کاربردی و عملیاتی در سطح بین المللی، رو شهای گوناگون و متنوعی برای اعمال این رویکرد در مدیریت منابع آب توسعه داده شده است، آنچه در تمامی این روشها به عنوان یک پایه و اساس مورد نیاز بوده است بهرهگیری از یک مدل جامع و کامل که پاسخگوی سیاستها، استراتژیها و خروجیهای مورد نیاز تحلیلگران باشد است. در این مطالعه بعد از تحقیق در ارتیاط با خصوصیات و دادههای در دسترس در ح وضه آبریز زایند هرود، ابزار شبی هسازی حوضه آبریزRIBASIM به منظور مدلسازی حوضه انتخاب و استفاده شد. درطول انجام تحقیق سعی بر آن شد تا آنجاکه ممکن است از جزئیات درنظرگرفته شده و زیرساختهای حوضه به خوبی مدل شود. از این بین میتوان به مدل نمودن عملکرد سد زایندهود و کانالها و اندرکنشهای بین آب سطحی و زیرزمینی و همچنین نیاز خالص و ناخالص آبیاری اشاره کرد. به همین جهت ابتدا یک مدل مفهومی از حوضه تهیه شد و بعد از جم عآوری دادههای مورد نیاز از قبیل اطلاعات هواشناسی، خاک شناسی، کشت محصول، سد و سفرههای زیرزمینی و همچنین پسابها و آبهای برگشتی و کلیه مصارف و ذینفعان حوضه شامل شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست مدل مورد نظر ساخته شد و در پایان برای اعتبار سنجی مدل ساخته شده، خروجیهای بیلان آبی آن با دادههای مشاهداتی واقعی مقایسه شد. نتایج این اعتبار سنجی نشان دهنده دقت مدل ساخته شده میباشد که نتیجیهی دقت در جمعآوری و پیش پردازش دادهها، مدلسازی مناسب خصوصیات و زیرساخ تهای حوضه، ملاحظهی تمامی اجزا، اندرکنشها و روابط بین المانها وهمچنین کارامد بودن مدل انتخاب شده اس ت. مدل ساخته شده می تواند به طور وسیعی در فرآیند پیادهسازیIWRM جهت ارزیابی تصمیمات اخذ شده و مدیریت منابع و مصارف آب توسط کارشناسان مورد استفاده قرار بگیرد.