سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن نصیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزف
محمدرضا نیکو – کاندیدای دکترای عمران آب دانشکده فنی دانشگاه تهران
اکبر کریمی – استادیار گروه مهندسی عمران، واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی، تهرا
عبدالرحیم جمال – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

با توجه به استفاده روزافزون از مدل های عددی در طراحی سد های خاکی، همیشه این سوال مطرح بوده است که چگونه این مدل سازی ها انجام شود تا همگرایی حداکثری بین نتایج پیش بینی شده و شرایط واقعی به وجود آید. بدین منظور در این مقاله با در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامترهایهیدرولیکی خاک و تراز آب مخزن سد خاکی علویان، مدل غیرقطعی پیش بینی تراوش بر مبنای استفاده از روش المان محدود، شبیه سازیمونت کارلو و مدل احتمالاتی شبکه بیزی تدوین شده است. بعد از کالیبراسیون و صحت سنجی مدل مذکور، از نتایج آن یک مدل شبکه بیزی برای تعیین تراوش سد در شرایط واقعی، ساخته شده است.