سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید راثی نظامی – کاندیدای دریافت درجه دکتری مهندسی عمران-محیط زیست، دانشکده محیط زیست
مهرداد نظریها –
اکبر باغوند –
علی مریدی –

چکیده:

افزایش روز افزون نیاز به منابع آبی در دهه های اخیر و از طرفی بروز خشکسالی ها و محدودیت منابع آب، منجر به بروز مشکلات کمی و کیفی در رودخانه ها و تالاب ها بدلیل تخلیه پساب های شهری و صنعتی به رودخانه ها گردیده است. تالاب های مهارلو و بختگان در جنوب ایران از اهمیت ویژه ای از لحاظ اکولوژیکی و زیست محیطی برخوردارند. در سالهای اخیر در اثر عدم تامین دبی مورد نیاز زیست محیطی و ورود آلاینده های مختلف در معرض تهدید و نابودی قرار دارند. تدوین سیستم مدیریت بهینه منابع آب در سطح حوضه آبریز بدلیل وجود متغیرهای تصمیم فراوان دارای پیچیدگی های زیادی است. در مقاله حاضر، سیستم منابع آب حوضه آبریز مهارلو- بختگان در جنوب ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به منظور مدلسازی حوضه آبریز مهارلو-بختگان، از مدل شبیه سازی MODSIM استفاده گردیده است. برای بدست آوردن تقریب اولیه ای از نیاز زیست محیطی رودخانه ها و تالاب های حوضه از روش هیدرولوژیکی مونتانا استفاده گردید. سپس با استفاده از مدل شبیه سازی MODSIM وضعیت حال حاضر منابع و مصارف مختلف حوضه آبریز انجام گرفته و وضعیت کمی و کیفی رودخانه ها و تالاب های حوضه آبریز برای ۳۵ ساله آتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مدیریتی برای تامین نیازهای مختلف آبی مصرف کنندگان و رودخانه ها و تالاب های حوضه آبریز ارائه گردید. نتایج مدل تدوین شده برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب در سطح حوضه آبریز با استفاده از مدل شبیه سازی MODSIM نشانگر کارایی این مدل در بررسی شرایط حال حاضر و پیش بینی شرایط آتی منابع آب مختلف در سطح یک حوضه آبریز می باشد