سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش قادری – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد احمدی – فارغ التحصیل مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برای طراحی بسیاری از سازه های آبی و کنترل سیلاب احتیاج به پیش بینی مقدار سیلاب با دوره بازگشت مشخص و بر عکس می باشد. دقت در پیش بینی موفقیت طرح و تحلیل ریسک را تضمین می کند. هدف از تحلیل فراوانی وقایع برآورد مقدار یک رخداد با دوره بازگشت مشخص با استفاده از علم آمار می باشد. بیشترین استفاده از آمار در هیدرولوژی کاربردی مربوط به بحث تحلیل فراوانی وقایع است. در این تحقیق مدلی توسعه داده شده است که اکثر توزیع های مهم و کاربردی از قبیل توزیع نرمال، لوگ نرمال، گاما، وکبی، وابیل، نمایی و چند توزیع دیگر را بر یک نمونه تصادفی که بعنوان ورودی دریافت می کند برازش داده و با بررسی تست نیکویی برازش بهترین توزیع را مشخص می کند. محاسبه پارامترهای توزیع از روش های مختلف که توسط کاربر تعیین می شود و بررسی همگنی از مشخصه های این مدل است. سرعت در حصول به نتیجه، دقت و سادگی اجرا و خروجی منظم این مدل از مزایای آن می باشد.