سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه منتظری صاحب – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی رودخانه
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سیدسعید موسوی ندوشنی –

چکیده:

هندسه رودخانه های آبرفتی ازمتغیرها و عوامل متعددی تاثیر پذیر است که نمی توان نقش و اثرهریک رامستقل ازسایر متغیرها دانست ازجمله عوامل اثرگذار برهندسه رودخانه تغییرات مقاومت کناره ناشی ازتغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی آن می باشد جهت ارزیابی و رفتارشناسی رودخانه ها با هدف تعیین هندسه پایدارآن ها روش ها و مدلها یمختلفی توسعه یافته است که ازجمله میتوان به مدلهای تحلیلی اشاره نمود دراین تحقیق باتوجه به اهمیت انالیز پایداری کناره درپیش بینی صحیح عرض کانال ابرفتی درمدلهای رژیم منطقی و ارتباط مستقیم کاربری سواحل رودخانه های آبرفتی با پایداری کناره ازیک مدل تحلیلی مبتنی برپایداری کناره جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی برروی هندسه پایدار رودخانه و کمی نمودن آن درقالب پارامترهای مقاومت کناره استفاده شده است.