سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین محجوب – دانش اموخته دانشگاه تهران وکارشناس ارشد امور مهندسی منابع آب شرکت مش
کورش محمدی – دانشیار گروه ابیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
حسام قدوسی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

چکیده:

منطقه کشاورزی صوفی چای درنزدیکی شهر مراغه واقع شده است که سد علویان مهمترین منبع آب سطحی نزدیکبه آن می باشد دراین مطالعات ابتدا امکان تامین نیازهای آبیاری اراضی تحت کشت منطقه صوفی چای با استفاده از آب ذخیره شده توسط سد علویان موردب ررسی قرارگرفت و در گام بعدی مطالعات به علت عدم توانایی منابع آب سطحی در تامین کامل نیازهای کشاورزی بهره برداری توامان از منابع آب سطحی و زیرزمینی جهت تامین نیازهای کشاورزی الگوی کشت منطقه بررسی شد. سناریوهای تعریف شده تلفیقی با تقسیم هرسال به ۳ فصل مجزا از لحاظ هیدرولوژیکی بهدست امد تابع هدف دراین مطالعات بیشینه سازی محصول دهی نسبی گیاهان در نظر گرفته شد برای انتخاب سناریو برتر در گزینه های مختلف تلفیق منابع آب سطحی و زیرزمینی مقدار حداقل افت سطح ایستابی سفره مورد توجه واقع شد. دوره شبیه سازی ۴ سال بوده که از یک سال خشک شروع شده و به سال نرمال می رسد.