مقاله توسعه مدل ارزیابی اثرات اختلاط کاربری های شهری بر پایه شاخص ها و تحلیل های مکانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: توسعه مدل ارزیابی اثرات اختلاط کاربری های شهری بر پایه شاخص ها و تحلیل های مکانی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلاط کاربری ها
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقاله برنامه ریزی شهری
مقاله ارزیابی کاربری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: طالعی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به چگونگی اختصاص نواحی به کاربری های مختلف می پردازد. در طول چند دهه گذشته توسعه اختلاط کاربری، تبدیل به یک الگوی برنامه ریزی مهم در کشورهای پیشرفته شده است و به عنوان یک جزء کلیدی در توسعه هوشمند و شهرسازی نوین مطرح گردیده است. اختلاط کاربری ها، هنگامی به بهترین نحو کار می کند که تحت یک برنامه اندیشیده شده، توسعه یابد. در این زمینه سامانه اطلاعات جغرافیایی به علت دارا بودن قابلیت تجزیه و تحلیل بالا در حل مسائل مکانی می تواند به توسعه و فهم درست این مفهوم جدید کمک کند. در این تحقیق ضمن ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی اثرات اختلاط کاربری های شهری، یک مدل ارزیابی بر پایه شاخص ها و تحلیل های مکانی ارائه شده است. شاخص های مورد توجه در این مدل عبارتند از: دسترسی پذیری، تراکم و سرانه کاربری های اساسی شهری در رده های مختلف شهر و همچنین میزان تنوع و خوشه بندی مربوط به کاربری های مختلف؛ با توجه به مدل مفهومی ارائه شده، شاخص های فوق برای بعد افق در مقیاس محلات و نواحی شهری در منطقه هفت شهرداری تهران به کار گرفته شد. در نهایت با توجه به خروجی مدل حاصل از تلفیق معیارهای مختلف بررسی شده، به ارزیابی اثرات اختلاط کاربری های منطقه مورد تحلیل پرداخته شد. نتایج حاکی از توانایی مدل فوق در شناسایی اثرات اختلاط کاربری ها و همچنین تعیین میزان محدودیت ها و توانایی های هر محله و ناحیه در رابطه با هر کدام از شاخص های ارائه شده، می باشد. با توجه به شاخص های در نظر گرفته شده، در مقیاس محله، چهار محله شهید دکتر قندی، اندیشه، کاج و نیلوفر و در مقیاس ناحیه، نواحی چهار و سه از لحاظ اختلاط کاربری های شهری در وضعیت مطلوب تری قرار دارند.