سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مانی حاذقی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد، تهر
سیدمهدی امامی میبدی یزدی – دکترای مکانیکخاک، دانشگاه منچستر، انگلستان
علی پژومندراد – کارشناس ارشد مخابرات سیستم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در شبکه راههای شهری، بیشکمهمترین نقاط تداخل، تقاطعهای شهری میباشند بنابراین با رفع مسائل و مشکلات تردد در تقاطعها میتوان ظرفیت شبکه حمل و نقل شهری را افزایشداد. در کشور ما ایران، سیستم کنترل هوشمندSCATS به عنوان راهحلی مناسب جهت کنترل تقاطعهای فرماندهی در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور به کار گرفته شده است. در این سیستم شناساگرها نقشچشم و گوش سیستم هوشمندSCATS را ایفا می نمایند. متأسفانه بنا به دلایلی نظیر عدم رعایت سرفاصله زمانی و مکانی، عدم عبور در بین خطوط، عدم رعایت سرعت تعیینشده جهت عبور از تقاطع و….، اطلاعات بهدست آمده از این شناساگرها، با شرایط واقعی متفاوت بوده که این امر از کارآیی سیستم به شدت می کاهد. دراین تحقیق با مقایسه آمار واقعی بدست آمده ناشی از شمارش وسایل نقلیه در بیشاز ۳۰ تقاطع شهر مشهد طی ساعات پیکو غیر پیک و مقایسه آن با دادههای نرم افزارSCATS که توسط سنسورهای القایی نصب شده در محل تقاطع شمارششده اند، ضمن بررسی سناریوهای مختلف جهت ارائه مدل توسط نرم SPSS مدلی تصحیحی جهت کاهش خطا ارائه میگردد، بهطوریکه با اعمال این تصحیحات تصمیمات اخذ شده با شرایط واقعی تقاطع همخوانی بیشتر و بهتری پیدا نماید.