سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن میرابی مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

مدل های پیش بینی تصادفات ابزارهای ارزشمندی با کاربردهای فراوان درتحلیل ایمنی راه ها هستند این مدلها توابع ریاضی می باشند که تعداد تصادفات مورد انتظار درراه ها را بصورت تابعی از جریان ترافیک و سایر ویژگیها بیان کرده و از این طریق امکان تخمین تصادفات دراین نوع تسهیلات را به منظور ارزیابی از عملکرد ایمنی آنها فراهم م ی آورند برای ساخت این مدلها روشهای آماری مختلفی توسعه یافته است که از بین آنها رگرسیون خطی تعمیم یافته بدلیل انعطاف پذیری درانتخاب نوع تابع توزیع احتمال برای متغیر وابسته و استفاده از شکلهای تابعی لگاریتمی از اهمیت بیشتری برخوردار است دراین مقاله روشی برای توسعه مدلهای آماری تصادفات برمبنای این نوع رگرسیون ارایه و نتایج حاصله برای ساخت یک مدل پیش بینی تصادفات درراه های شهری مورد استفاده قرارگرفته است.