سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجف الهیاری فرد – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
جواد محمدی – دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
رسول عباسی – دانشگاه حضرت معصومه س

چکیده:

توسعه متوازن علم و فناوری یکی ازاهداف اصلی نقشه جامع علمی کشور و راهبرد اصلی دستیابی به پیشرفت همه جانبه و پایداردرکشور است این مطالعه با هدف بررسی وضعیت توسعه متوازن علوم با شاخصهای انسانی و عملکردی انجام شده است همچنین دراین مطالعه توزیع تولیدات علمی دررشته های مختلف و مقایسه آن با توزیع نیروی انسانی متخصص درسامانه علم و فناوری درگروه های مختلف با هدف بررس یتوازن درتوسعه علوم و زمینهای لازم برای فراهم شدن آن انجام شده است شاخصهای مورد بررس یدرسه بخش بررسی تولیدات علمی ، نیروی انسانی و تولیدات علمی ، نیروی انسانی می باشند امار نشان میدهد طی سالیان اخیر تولیدات علمی کشور رشد چشمگیری یافته است ولی این رشد همه جانبه نبوده و بیشتر دربعضی رشته های خاص صورتگرفته است و دربعضی دیگر تولیدات علمی چندانی دیده نمی شود.