سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مهدی رستم زاده – گروه اقتصاد، واحد سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی ، سلماس، ایران
حمید جلیل زاده آذر – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ارومیه ، گروه اقتصاد، ارومیه ، ایران
نیر جوانشیری چنقرالوی پل – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ارومیه ، گروه اقتصاد، ارومیه ، ایران

چکیده:

یکی از پدیده های بسیار قابل توجه دهه اخیر در اقتصاد جهانی ، ادغام رو به افزایش اقتصاد ها در سطح جهاناست. بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار میروند. بدونداشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. در واقععملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکملاست. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار میرود، با توجه بهاین که آزاد سازی مالی در سایه جهانی شدن و اثر آن بر توسعه مالی از مباحث مهم سیاست های اقتصادی استلذا در این مطالعه هدف ما بررسی تاثیر جهانی شدن بر توسعه مالی برای کشور های منطقه منا در طول دوره۲۰۱۰-۲۰۰۰ می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که جهانی شدن از بعد کلی و اقتصادی تاثیر مثبت و معنیداری بر روی توسعه مالی دارد.