سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدرضا حسینیان – کارشناس ارشدمدیریت دولتی

چکیده:

نیاز به بهبود راهبردهای تجاری موسسات کوچک و متوسط بعنوان موتورمحرک رشد اقتصادی و توسعه متوازن درکشورهایدرحال توسعه بمنظور پاسخگویی به نیازهای درحال تغییر بازار و حفظ قابلیت رقابتیدرمقابل موسسات بزرگتر بیش ازپیش احساس می شود دراین خصوص کارافرینی استراتژیک بعنوان ابزاری که ضمن افزایش توان مواجه این موسسات با تغییرات محیط مزیت های رقابتی پایداری را برای آنها ایجاد می کند از اهمیت بسزایی برخوردار است با این وجود چالشهای متعدد بکارگیری فرایندکارافرینی استراتژیک درموسسات کوچک و متوسط نگارندگان را برآن داشته دراین مقاله با بهره گیری از دیدگاه مبتنی برمنابع و رویکرد قابلیت های پویا قابلیت های موثر بربروز کارافرینی استراتژیک دراین موسسات تشریح کنند