سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد آزاد احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی آموزشکده فنی و حرفهای سما واحد سنند
جاهده تکیه خواه – معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان کردستان
ایوب مرادخانی – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

شهر سنندج به عنوان مرکز استان کردستان از جایگاهی ویژه در سطح استان برخوردار بوده و رشد و توسعه کالبدی آن در سالهای اخیر چشمگیر بوده است. نکته مهمی که در اینجا مطرح است این است که سیر رشد جمعیتی شهر سریعتر از سیر توسعه هماهنگ و پایدار آن روی داده است و ماحصل این اتفاق ازدیاد حاشیهنشینی، ازدحام و تراکم جمعیت، مشکلات ترافیک شهری و خصوصاً معضلات زیست محیطی میباشد. یکی از مولفههایی که میتواند تعادل را به وضعیت توسعه شهری بازگرداند توسعه پارکها و فضاهای سبز شهری میباشد که از اصلیترین فاکتورهای توسعه پایدار به شمار میرود. از این رهگذر این مقاله بر آن است تا ابتدا به بررسی وضع موجود پارکها و فضای سبز شهر سنندج پرداخته و به مقایسه آن با وضعیت سایر مراکز استانها و استانداردهای موجود بپردازد. سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و مقایسه آن با وضعیت مطلوب و ایدهآل به تبیین تهدیدها و فرصتهای عمده و راهکارهای پیشنهادی جهت توسعه پارکها و فضاهای سبز بپردازد. از این رهگذر است که به بخشی از رسالت توسعه پایدار شهری که همانا توسعه فضاهای سبز و ارتقای وضعیت اکولوژیکی آن است پاسخ داده میشود