مقاله توسعه فرصت های شغلی در حوزه زمین گردشگری (ژئوتوریسم) (نمونه مورد مطالعه: منطقه جلفا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: توسعه فرصت های شغلی در حوزه زمین گردشگری (ژئوتوریسم) (نمونه مورد مطالعه: منطقه جلفا)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله فرصت شغلی
مقاله زمین گردشگری
مقاله جلفا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممیز آیت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سیده عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. زمین گردشگری (ژئوتوریسم)، یکی از گونه های تخصصی طبیعت گردی است. یکی از مناطق مستعد کشور ایران در زمینه زمین گردشگری منطقه جلفا در شمال غرب استان آذربایجان شرقی که محدوده مورد مطالعه این پژوهش است و به عنوان یکی از نواحی غنی از لحاظ جاذبه های گردشگری دارای مکان های مناسبی برای برنامه ریزی بر پایه زمین گردشگری است. هدف از این پژوهش توسعه فرصت های شغلی در حوزه زمین گردشگری در منطقه جلفا می باشد. این پژوهش یک بررسی پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق ۷۲ نفر می باشد. در جمع آوری داده ها از روش مصاحبه، مشاهده و پرسش نامه استفاده شده است. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ و در روایی از دیدگاه های صاحب نظران و اساتید استفاده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفته است. در ادامه برای آزمون و اولویت بندی متغیرها از آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شده است. نتیجه نشان می دهد توجه به ایجاد فرصت های جدید در کنار فرصت های طبیعی و موجود در منطقه، منجر به افزایش و تقویت فرصت های شغلی در منطقه گردیده است.