مقاله توسعه فرآیند آموزش بالینی اصول و فنون پرستاری با رویکرد مشارکتی- اقدام پژوهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: توسعه فرآیند آموزش بالینی اصول و فنون پرستاری با رویکرد مشارکتی- اقدام پژوهی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول و فنون پرستاری
مقاله اولین تجربه بالینی
مقاله دانشجوی کارشناسی پرستاری
مقاله آموزش بالینی مشارکتی
مقاله مطالعه اقدام پژوهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی ذاکر مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعیدی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی حیدرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دانشکده های پرستاری همگام با تغییرات در سیستم های مراقبتی، به اصلاح در برنامه های آموزش بالینی به ویژه اولین تجربه دانشجو در ورود به بالین دارند. اولین تجربه بالینی به عنوان سنگ بنای حرفه ای در آموزش پرستاری تلقی می شود. این مطالعه با هدف شناسایی چالش های موجود در آموزش بالینی اصول و مهارت های بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری و توسعه آن با رویکرد مشارکتی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت انجام شد.
روش: مطالعه حاضر گزارش دو چرخه عمل از یک مطالعه اقدام پژوهی با رویکرد همکاری متقابل و شیوه بحث گروه های متمرکز، و با مشارکت ۸۴ نفر از کلیه افراد ذی نفع صورت گرفت. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های گروه های متمرکز از رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد. در چرخه های عمل نیز از روش ارزیابی انعکاسی در حین عمل و همچنین ارزشیابی پایانی در آخر هر چرخه با مشارکت کلیه اعضای درگیر از جمله دانشجویان استفاده شد.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که«عدم انسجام در برنامه و اجرای برنامه آموزشی، مدیریت ناکافی ارتباطات درون و برون سازمانی، عدم درک کافی دانشجو از موقعیت، عدم کنترل مداخله گرها و عدم استفاده مناسب از تسهیل کننده ها در آموزش و بالین» از چالش های مهم پیش روی روند کارآموزی اصول و مهارت های بالینی در بستر مورد مطالعه بود. پس از تعیین مشکلات به صورت طبقه بندی، گروه های صاحب اختیار در تصمیم گیری های آموزشی در دانشکده با همکاری و مشارکت در برنامه کارآموزی اصول و مهارت های بالینی، یک برنامه عملیاتی در چارچوب کلی برنامه آموزشی درسی مصوب کشور تدوین نمودند. نتایج ارزشیابی در دو چرخه عمل، موفقیت کلی طرح عملیاتی بر مبنای مشارکت حرفه ای مدیران و مربیان از دانشکده و مدیران و پرستاران از بالین به همراه دانشجویان درگیر در همکاری متقابل در آموزش بالینی را تایید کرد.
نتیجه گیری: برنامه ریزی با مشارکت همه دست اندرکاران آموزشی و بالینی و دانشجویان درگیر در کارآموزی اصول و مهارت های بالینی، در کاهش نارسایی های آموزشی و فاصله تئوری و عمل موثر می باشد و رضایتمندی تمام ذی نفعان به دنبال دارد.