سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمبین هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیدعلی حاج سیدتقیا – دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

طبق ضوابط استاندارد ۲۸۰۰ زمانی که حداکثر تغییر مکان نسبی درانتهای ساختمان با احتساب پیچش تصادفی بیشتراز ۲۰ درصد با متوسط تغییر مکان نسبی دو انتهای ساختمان درآن طبقه اختلاف داشته باشد سازه شامل نامنظمی درپلان میگردد و درطراحی سازه باید ضریب تشدید اثرپیچش Aj محاسبه گردید و درخروج از مرکزیت اتفاقی ضرب گردد دراین مقاله مدلهای یک طبقه مهاربندی شده همگرا که شامل آرایشهای مختلف مهاربند نشان دهنده سختی پیچشی متفاوت می باشند با استفاده ازضوابط استاندارد ۲۸۰۰ طراحی گردیده است سپس مدلها با استفاده ازنرم افزار sap2000 تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی شده اند و با استفاده ازنتایج حاصل ازتحلیل غیرخطی کفایت ضریب تشدید اثرپیچش Aj مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج تحلیل غیرخطی نشانمیدهد کهضریب تشدید اثرپیچش دربرخی موارد حدود مورد نظر استاندارد ۲۸۰۰ را تامین نمینماید ازهمین رو جهت اصلاح این ضریب رابطه ای جدید ارایه گردیده است.