سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه عرفانی جزی – کارشناس ارشد عمران ، موسسه آموزش عالی عقیق، شاهین شهر، اصفهان

چکیده:

صنعت بتن با توجه به مقبولیت عام آن در جهان، یکی از صنایع پرمصرف که ارتباط تنگاتنگی با محیط زیست دارد، از اهمیت و توجه ویژهای برخوردار است. نیاز روز افزون ساخت و ساز در کشورها بالاخص در کشور در حال توسعه ایران از یک سو و به کارگیری وسیع مواد خام طبیعی به عنوان سنگدانه و نیز استفاده از آن در ساخت سیمان به همراه منابع آب و انرژی و گاهاً افزایندهها از سوی دیگر، به همراه آلودگی های فراوان زیست محیطی ناشی از این صنعت حین مراحل ساخت، اجرا و نیز تولید حجم زیاد نخالههای ساختمانی در چند دهه اخیر که اوج شکوفایی این صنعت میباشد به عنوان دغدغه جدی از سوی جوامع جهانی طرفدار محیط زیست مطرح شده است. در کشورهای پیشرفته از اواخر دهه هفتاد میلادی همگام با مطرح شدن توسعه پایدار به عنوان یک ضرورت حفظ محیط زیست، تحقیقات زیادی به منظور همسویی صنعت بتن با تحقق اهداف توسعه پایدار صورت گرفته و نتایج حاصل از آن در سطح وسیعی جهت تولید و مصرف کنترل شده بتن و کاهش اثرات سوء زیست محیطی به کار گرفته شده است. در حالی که در کشور ایران در به کارگیری دستاوردهای حاصله در این صنعت توجه کافی مبذول نشده و هم چنان شاهد از دست رفتن سرمایههای ملی و اثرات مخرب زیست محیطی در سطح خرد و کلان می باشیم. مقاله حاضر با ارائه آخرین دستاوردهای موجود که حاصل از تحقیقات وسیع صورت گرفته در دو دهه گذشته به منظور تعامل هرچه بیشتر صنعت بتن و توسعه پایدار می باشد، راهکارهای موثر با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در کشور ایران جهت ارتقا سطح تولید و مصرف بتن با رویکرد توسعه پایدار را بیان میدارد.