سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید کریمی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

امروزه شناخت فرصت ها و بویژه تولید ایده های کسب و کار تبدیل به یکی از عناصر مهم آموزش کارآفرینیشده است. یافته های پژوهشی بیناگر آن است که این صلاحیت قابل یادگیری است و بنابراین افراد می توانندظرفیت خود برای شناسایی فرصتهای کسب و کار را توسعه دهند. ولیکن پژوهشگران و آموزشگران همچناندر تلاش برای یافتن راه های آموزش و بهبود این صلاحیت و مهارت در فراگیران هستند. هدف مطالعه حاضرآن است تا بر اساس مطالعه کتابخانه ای-اسنادی، روشی را برای بهبود صلاحیت شناسایی فرصت های کسب وکار در فراگیران پیشنهاد دهد. بر اساس روش پیشنهادی، می توان با تلفیق یکسری از تکنینک های و تمرین هایمناسب خلاقیت در فرایند آموزش کارآفرینی، تفکر واگرای فراگیران و در نهایت توانایی و مهارت آنان در زمینهتولید ایده ها و شناسایی فرصت های کسب و کار را توسعه داد. برای تلفیق تکنیک های خلاقیت مورد نظر، بهتراست که از مدلهای خلاقیت بهره گرفت. اینگونه مدلها بویژه مدل توسعه ایده می توانند چارچوب مناسبی رابرای درک بهتر چگونگی بهبود ظرفیت تولید ایده افراد فراهم نمایند. آموزشگران و طراحان برنامه درسی میتوانند با کاربرد این مدل و استفاده از تکنیک های مناسب، نقش کلیدی در تحریک خلاقیت و ایجاد محیطیمناسب برای تفکر خلاق ایفا نمایند و تولید ایده های نوین را افزایش دهند.