مقاله توسعه شناختی و روانی-حرکتی رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: توسعه شناختی و روانی-حرکتی رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق ورزشی
مقاله حوزه شناختی
مقاله حوزه روانی-حرکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی پور حمید
جناب آقای / سرکار خانم: صابونچی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاک طینت زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر تلاشی در جهت توسعه شناختی و روانی-حرکتی رفتار اخلاقی و شناسایی مولفه های موثر بر آن ها در ورزش قهرمانی کشور است. روش تحقیق توصیفی و علی-مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی است. تعداد ۱۰۲ پرسشنامه از ۲۲۷ نفر کارکنان ستادی سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک مستقر در تهران با مدرک حداقل کارشناسی بر اساس جدول کوهن جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته به روش دلفی دارای ۳۱ سوال بر اساس مقیاس پنج ارزش لیکرت است. روایی پرسشنامه به شکل صوری تایید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۰٫۹۱ محاسبه گردید. از آزمون فریدمن و من ویتنی یو برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، حوزه روانی-حرکتی به طور معنی داری نسبت به حوزه شناختی بر توسعه رفتار اخلاقی ورزشکاران موثرتر است. همچنین آشنا کردن قهرمانان به نتایج خوب رفتار اخلاقی، تبلیغ از طریق مطبوعات و رسانه ها، حضور روان شناس در کنار تیم های ورزشی و فرآیند عادلانه انتخاب بازیکنان تیم های ملی در اولویت مولفه های شناختی و روانی-حرکتی قرار دارند.