سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روشنک درویش زاده – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا شکیبا – مربی گروه سنجش از دور و gis دانشگاه شهید بهشتی
امین حسینی اصل – مربی گروه سنجش از دور و gis دانشگاه شهید بهشتی
روح اله جعفری سیریزی – کارشناس ارشد سنجش از دور و gis

چکیده:

برآوردمیزان کلروفیل پوشش گیاه یکی از مهمترین روشهای پایش سلامت گیاهان است استفاده از شاخصهای گیاهی یکی از متداولترین روشهای برآورد میزان کلروفیل پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجش از دور میب اشد دراین ماطلعه از میان محصولات کشاورزی محصول برنج به دلیل اهمیت بالای غذایی و اقتصادی درکشورانتخاب گردید عملیات میدانی اندازه گیری میزان کلروفیل با استفاده از دستگاه SPAD-502 درمحدوده شالیزارهای مناطق آمل و محمود آباد به دلیل تنوع گونه های زیرکشت درخردادماه سال ۸۹ انجام شد دوتصویر ALOS-VNIR که همزمان با اندازه گیری های میدانی اخذ گردیده بودند جهت استخراج و بررسی میزان کلروفیل مورد استفاده قرارگرفتند مطالعه دقیق رفتارطیفی محصول برنج درسطح تاج پوشش درباندهای مادون قرمز نزدیک سبز و قرمز و اختلاف بازتاب مشاهده شده دراین سه باند منجر به توسعه شاخص گیاهی جدیدی IRGR گردید که به مراه دیگر شاخصهای گیاهی متداول مورد ارزیابی قرارگرفت .