سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید وظیفه دوست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
امین علیزاده – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نظر به تاثیر رطوبت خاک در فعل و انفعالات بیولوژیک و رشد و نمو گیاهان تخمین مقدار رطوبت موجود در منطقه توسعه ریشه ها اهمیت زیادی در پایش خشکسالی کشاورزی دارد دراین تحقیق به منظور ارزیابی رطوبت خاک به عنوان یک شاخص خشکسالی کشاورزی نمایه کمبود رطوبت خاک SWDI:Soil Wetness Deficit Index با استفاده از داده های ماهواره ای شاخص گیاهی تفاضل نرمال NDVI و دمای سطح زمین LST توسعه داده شد بدین منظور داده های ماهواره ای حرارتی و انعکاسی از سنجنده مادیس در سالهای ۲۰۰۱-۲۰۰۰ و ۲۰۰۵-۲۰۰۴ که به ترتیب معرف دو دوره خشک و تر می باشند با گامهای زمانی ۸ روزه برفراز استان اصفهان استخراج گردید. نتایج بررسی شاخص SWDI نشان دهنده یک دوره عموما خشک در سالهای ۰۱-۲۰۰۰ و یک دوره ترسالی در سالهای ۰۵-۲۰۰۴ درمنطقه مورد مطالعه می باشد.