سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه برازش مرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، و
امیر عباس شجاعی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
صدیق رئیسی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه شاخص های قابلیت فرآیند، با فرض عدم حضور خطای اندازه گیری می باشند و ایندر حالی است که مقدار شاخص های قابلیت فرآیند در حضور خطای اندازه گیری بسیار متفاوت بوده و فرض عدم حضورخطای اندازه گیری برای تحلیل شاخص های قابلیت فرآیند نتایج غیر قابل اطمینان و بعضاً گمراه کننده به همراه دارد.در این تحقیق با بهره گیری از روش غیرپارامتریک بوت استرپ برآورد فاصله ای شاخص های اصلی و متداول قابلیتفرآیند در حضور خطاهای نرمال غیرهمبسته مورد بررسی قرار گرفته است. برای تشریح جزئیات مربوط به روش توسعه یافته پیشنهادی، یک مثال عددی در فرآیند تولید ورقه های آلومینیومی ارائه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد کهبرآورد شاخص قابلیت فرآیند زمانی که داده ها تحت تأثیر خطای اندازه گیری ابزار اندازه گیری در نظر گرفته شوند،کمتر از مقدار حقیقی بدست می آید. نتایج حاصل از این روش می تواند به کاربران برای تصمیم گیری های قابلاطمینان درباره قابلیت فرآیند تولیدی کمک کند.