سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد اصلان نژاد – پژوهشگاه نیرو، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی شیمی دانشجوی کارشن
سیدمجتبی صدرعاملی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده مهندسی شیمی
ارمان رئوفی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک،پژوهشگاه نیرو
امیرحسین قبادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

وجود استاندارد جامع برای انجام تستهای پیل سوختی اکسید جامد که قابل تکرار بوده و دادههای لازم برای تحلیل سیستم ارائه دهد، امری اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق، روشهای مورد استفاده موسسات پیشرو در زمینه پیل سوختی اکسید جامد جمعآوری گردیده و بر این اساس نمونهای از سیستم تست پیل سوختی اکسید جامد طراحی و ساخته شد. آزمایش پولاریزاسیون بروی یک نمونه سل ساخته شده در محل پژوهشگاه نیرو انجام شده و نتایج آن آورده شده است. همچنین استانداردهای موجود در زمینه تست پیل سوختی اکسید جامد معرفی گردید