سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار،گروه مهندسی صنایع،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه الزهراء(س)
امید محمدلو – کارشناس ارشد مدیریت پروژه،شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول)

چکیده:

فناوری اطلاعات یک صنعت روبرشد پویا و فرارشته ای است از این رو کاربری رو به رشد آن دررشته ها و شاخه های مختلف علمی و اجرایی غیرقابل اغماض است و مانند موتورمحرکی است که ضمن به حرکت دراوردن چرخهای شغلی و استخدامی سبب رشد و پویایی اقتصاد جامعه می شود به همین جهت نیاز به ابزارهایی جهت توسعه فناوری اطلاعات درحوزه ی کارافرینی می باشد که یکی ازمتداولترین آنها ماتریس swot می باشد ماتریس swot یکی از تکنیکهای برنامه ریزی راهبردی Strategic planning و بطورکلی یک چارچوب مفهومی است که برای شناسایی و تحلیل تهدیدها Threats و فرصت هاOpportunities درمحیط خارجی یک سیستم و بررسی قوت ها Strengthsو ضعفهای Weaknessesدرونی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردStrategy برای هدایت و کنترل سیستم مزبور بکارگرفته میشود دراین مقاله که به شیوه تحلیل میدانی کتابخانه ای مورد بررسی قرارگرفته است ضمن بررسی مفاهیم بنیادین سیستم های اطلاعهاتی فناوری اطلاعات و مهارتهای لازم برای پیشبرد اهداف سازمانی به بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات درارتقای کارافرینی می پردازیم