مقاله توسعه سرمایه اجتماعی و نقش آن در تحقق اهداف چشم انداز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: توسعه سرمایه اجتماعی و نقش آن در تحقق اهداف چشم انداز
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت راهبردی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله چشم انداز
مقاله اعتماد متقابل
مقاله مشارکت و همکاری گروهی
مقاله آگاه سازی و اطلاع رسانی
مقاله تعهد دینی و بستر سازی فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت نقش توسعه سرمایه اجتماعی در تحقق اهداف چشم انداز کشور است. در این پژوهش از روش میدانی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش حدود دویست نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که به روش تصادفی خوشه ای دو مرحله ای از میان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر تهران انتخاب شده اند. در این مقاله نخست به طرح موضوع پرداخته و سپس چشم انداز،ویژگی ها و دلایل شکل گیری آن در کشور مطرح و در ادامه به مدیریت راهبردی و ضرورت استفاده از آن به عنوان عاملی موثر در رشد و توسعه جوامع اشاره نموده و سپس سرمایه اجتماعی معرفی و جایگاه و نقش آن درتحقق اهداف چشم انداز توصیف گردیده است. در ادامه ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف ، چارچوب نظری، سوالات و فرضیه های تحقیق مطرح و در خاتمه نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها ارایه شده است. نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که رابطه بین سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف چشم انداز در این پژوهش مثبت و معنی دار است. همچنین رابطه بین تحقق اهداف چشم انداز و هر یک از هشت شاخص مربوط به سرمایه اجتماعی نیز مثبت می باشد.