سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز محمدی یگانه – هیئت علمی و استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زنجان
عفت مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
عصمت مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده:

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده هنوز توسعه روستایی با مسائل چالشهای متعددی رو به رو است زیرا راهبردهای گذته در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه موفق نبوده و نتوانسته است مسائلی همچون فقر، اشتغال و بهداشت، امنیت غذایی و پایداری محیط زیست را تأمین کند. از این رو، امروزه یکی از راهبرهای مؤثر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی، گسترش صنعت گردشگری است. اما در راستای توسعه این صنعت، وجود جاذبه به تنهایی کافی نبوده بلکه معرفی صحیح جاذبه ها به همراه ایجاد زیر ساخت ها و تأسیسات زیربنایی جهت توسعه فعالیت گردشگری امری ضورری است. توسعه و گسترش زیر ساختها و تسهیلات رفاهی در نواحی روستایی جهت جذب گردشگر، میتواند ضمن فراهم کردن امکان افزایش درآمد خانارهای روستایی و ا یجاد اشتغال مهاجرت و بهبود کیفیت زندگی نواحی روستایی منجر شود. مقاله حاضر به بررسی نقش زیر ساختها و تسهیلات رفاهی در توسعه گردشگری پایدار روستایی پرداخته است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. نتیجه حاصل از تحقیق نشان می دهد که زیر ساختها و تسهیلاتی رفاهی مناسب ضمن افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، می تواند باعث افزایش تعداد گردشگران و بازگشت دوباره آنها به این مناطق شود.