سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید مختاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سیروس صابرآملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

مصرف سرانه چوب درکشور حدود ۱/مترمکعب درسال یک ششم استاندارد جهانی است ۶/مترمکعب براین اساس تولید چوب درکشور بایستی ۴۰ میلیون مترمکعب یعنی ۶ برابر تولید فعلی باشد فعلا حدود ۶/۵ میلیون مترمکعب درصورتی که صنایع استفاده کننده از مواد اولیه چوبیو سلولزی درحال حاضر تا ۶۰-۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند لذا افزایش کمی و کیفی تولید چوب و مواد اولیه سلولزی درواحد سطح و نیز توسعه سطوح زراعت چوب به ویژه با تاکید بیشتر بهدرختان و گونه های سریع الرشد اهمیت اساسی دارد با توجه به موارد مذکور دربرنامه چهارم هرساله ۱۲-۱۰ هزار هکتار درکشور زراعت چوب از گون های سریع الرشد انجام گرفته و دربرنامه پنجم هرساله ۵۰ هزار هکتار بایستی تحت زراعت چوب قرار گیرد که دریک دوره ده ساله بالغ بر ۵۰۰ هزار هکتار به سطح زیرکشت گونه های سریع الرشد چوبی افزوده خواهد شد براسا سطرح تحقیقاتی اجرا شده درچمستان مازندران رقم زود رشد صنوبردلتوئیدس Populus deltoides 69/55 دردوره بهره برداری چهارساله باتولید ۱۹ تن ماده خشک چوبی حدود ۴۲ مترمکعب درسال ودرهکتار حداقل تولید را دارا بوده و پس از آن ارقام P.x.euramericana triplo , P.d. 77/51 به ترتیب با ۱۷/۷۷ تن حدود ۴۰ مترمکعب و ۱۶/۹۶ تن حدود ۳۸ مترمکعب درهکتاردرسال بیشترین تولید را درواحد سطح دارا بوده اند