سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

ناصر حمیدی – استادیار دانشگاه آزاد قزوین
امین عکاف پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
عباس اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

روش نارتبه ای PROMETHEE II به نوعی توسعه یافته روش ELECTRE محسوب میگردد که برای شرایط مختلف تصمیم گیری خاص استفاده می شود این روش به شاخصهایی با مقادیر مطلق درتشکیل ماتریس تصمیم نیاز دارد درحالیکه دربرخی از مسائل تصمیم گیری مانند محصولات فسادپذیر این مقادیر دردست نبوده و مقادیر بازه ای دراختیار تصمیم گیرنده می باشددراین مقاله روش PROMETHEE II برای استفاده از مقادیر انحرافات از استانداردها بجایم قادیر بازه ای توسعه داده شده است که کاربرداین روش موجب تسهیل درارزش گذاری شیرومدیریت تولیددرکارخانجات لبنی می شود.