سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی گلشکن – کارشناسی ارشد شیمی کاربردی دانشگاه سمنان
شهاب شریعتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
نقی سعادت جو – دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه سمنان

چکیده:

در این تحقیق ، روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی به دلیل خوصیات ویژه های همچون سادگی ، سرعت و کارایی بالا و هزینه کم جهت پیش تغلیظ و اندازه گیری یون مس با دستگاه طیف سنج مرئی-فرابنفش در نمونه های زیست محیط یارانه شد. بطور خلاصه یون مس (II) با فازودن هیدروکسیل آمین هیدروکلراید به مس (I) احیا ش که پس از آن با افزودن واکنشگر نئوکوپروئین کمپلکس آبگریز زدر رنگی تشکیل شد. سپ حجم مناسبی از استونیتریل (به عنوان حلال پخش کننده ) و کلروفرم ( به عنوان حلال استخراج کننده ) برای تشکیل حالت ابری سریعا به درون محلول حاوی انالیت تزریق شد. پس از سانتریفیوژ کلروفرم در انتهای لولهای کا کاملا مخروطی بود ته نشین شد. به منظور افزایش حجم ته نشین شده ۱۰۰μL متانول به آن افزوده شد و سپس میزان جذب در طول موج ۴۵۵ نانو متر اندازه گیری شد. برای بهینه سازی شرایط استخراج از طراحی ارایهای اورتوگونال جهت مطالعه تاثیر فاکتورهای مختلف بر درصد استخراج استفاده شد. تحت شرایط بهینه ، فاکتور پیش تغلیظ روش برای نمونه های ۵mL در حدود ۶۳/۳ و درصد انحراف استاندارد نسبی روش ۵% به دست آمد. محدوده خطی روش برای منحنی کالیبراسیون به صورت (μg L-1 (200-1 با ضریب همبستگی ۰/۹۹۷ و نیز حد تشخیص روش ( براساس ۳=S/N ) در حد ۰/۳۳μg L-1 تعیین شد. همچنین در حضور یونهای خارجی مزاحمت معناداری در فرایند استخراج مشاهده نشد. در نهایت روش پیشنهادی به طور موفقیت آمیز برای پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر کم یون مس در نمونه های زیست محیطی به کار برده شد.